Munkaközösség-vezető: Krizsán Mihályné

A 2017-2018-as tanév Napközis munkaközösség munkaterve

Főbb célkitűzéseink, feladataink:

– a gyermekek komplex személyiségének fejlesztése
– közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése
– játékközpontú napközi kialakítása
– szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés
– önálló tanulásra nevelés
– olvasás megkedveltetése
– egészséges életmódra nevelés
– környezettudatos magatartás kialakítása,
– néphagyományok megismerése, ápolása
– fegyelmezett magatartás

Nevelési, oktatási feladataink:

– a gyerekcsoport közösséggé formálása
– szokásrend kialakítása
– magatartási szabályok kialakítása, betartatása
– nyugodt tanulás körülményeinek biztosítása
– a tanulási technikák elsajátításának megsegítése
– differenciálás alkalmazása
– szóbeli és írásbeli házi feladatok rendszeres számonkérése
– minőségi és mennyiségi ellenőrzés

A nevelőmunka tervezése

Foglalkozási tervet készítünk az adott iskolai évre, havonkénti, heti lebontásban. A naponkénti foglalkozások tervezésénél figyelembe vesszük a tanulók napi rendjét. A változatos napközi otthoni napirendektől várható az, hogy a tanulók jókedvűen és szívesen jöjjenek a napközi otthonba. A napközi otthoni nevelőmunka a következő foglalkozásokból tevődik össze:
– önálló tanulás
– kulturális foglalkozás
– manuális foglalkozás
– játék-, sportfoglalkozás
– séta, kirándulás
A nevelőmunka középpontjában az önálló tanulás áll. Lényeges az önálló tanulási képesség fejlesztése, a tanulás megtanítása. Változatos, gazdag kulturális foglalkozások szervezésével igyekszünk hozzájárulni a művelt, szabad idejét hasznosan eltöltő fiatalok neveléséhez. Manuális foglalkozásaink során többféle tevékenységgel ismertetjük meg a tanulókat, készítünk el munkadarabokat. A sport- és játékfoglalkozások megtartásával fejlesztjük az érzékszerveket, mozgási készséget, valamint az egész személyiséget.
A programok tervezésénél fontosnak tartjuk a rugalmasságot, a gyermekek és az időjáráshoz való alkalmazkodást.